Audyt ubezpieczeniowy - identyfikacja i analiza ryzyk ubezpieczeniowych

Na początku współpracy oferujemy każdemu Klientowi analizę ochrony ubezpieczeniowej, opartej na weryfikacji zapisów zawartych umów ubezpieczenia pod kątem występujących u Klienta ryzyk, związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej i posiadanym mieniem. Każdy nasz audyt posiada zalecenia dotyczące poprawy bezpieczeństwa i podwyższenia poziomu ochrony ubezpieczeniowej ze wskazaniem najkorzystniejszych, w sferze ubezpieczeń rozwiązań optymalizacji ochrony ubezpieczeniowej i kosztów ubezpieczenia.

Przygotowanie koncepcji programu ubezpieczeniowego

Na podstawie przeprowadzonej analizy ryzyk występujących u Klienta, przygotowujemy koncepcje programu ubezpieczeniowego zawierające pełen zakres ubezpieczenia z rozszerzeniem klauzul dodatkowych przystosowanych do specyfiki działalności. Przygotowana koncepcja posłuży do negocjacji warunków ubezpieczenia z ubezpieczycielem.

Negocjacje programu

INBI koncentruje się na przygotowaniu programu ubezpieczeniowego, który poprzez negocjacje nowych warunków lub renegocjacje obowiązujących umów ubezpieczenia zagwarantuje Klientowi optymalizację kosztów ubezpieczenia. Nasz zespół składa się z doświadczonych brokerów pracujących na rynku ubezpieczeniowym od ponad 20 lat. Nasi brokerzy uczestniczyli przy negocjacji programów ubezpieczeniowych dla największych podmiotów na rynku krajowym i zagranicznym.

Wdrożenie programu

Po akceptacji przez Klienta programu ubezpieczeniowego ostatecznie aktualizujemy dane do ubezpieczenia i przygotowujemy wnioski do ubezpieczycieli. Do naszych zadań należy sprawdzenie pod względem formalnym i faktycznym poprawności wystawionych przez ubezpieczyciela umów/polis ubezpieczeniowych. Kolejnym zadaniem jest przygotowanie informatorów zawierających instrukcję postępowania w przypadku wystąpienia szkody oraz nabycia lub zbycia majątku

Obsługa programu ubezpieczeniowego

Obsługa programu składka się w szczególności z następujących zagadnień:

 • formułowanie odpowiednich roszczeń odszkodowawczych do ubezpieczycieli,
 • sprawowanie nadzoru nad prawidłową, co do zasady i terminowości realizacją odszkodowań przez towarzystwo ubezpieczeniowe,
 • monitoring zmian majątku (doubezpieczenie, czynności związane z rozliczeniem składki z tytułu zbycia ubezpieczonego mienia),
 • monitoring terminów płatności rat i wysokości składek do zapłaty,
 • przygotowanie niezbędnych dokumentów dotyczących realizowanych ubezpieczeń np. cesji praw.

Świadczenie dodatkowych usług w zależności od potrzeb:

 • doradztwo w zakresie ubezpieczenia ryzyk ponadstandardowych,
 • bieżąca analiza rynku ubezpieczeniowego pod kątem tendencji zachodzących zmian, mających lub mogących mieć znaczenie albo zastosowanie w ubezpieczeniu.

Likwidacja szkód

W przypadku wszelkiego rodzaju szkód istotne jest sprawne i właściwe zgłaszanie ich do Towarzystw Ubezpieczeniowych. Z doświadczeń naszych wynika, iż błędy popełnione na tym etapie skutkują zaniżeniem wypłaty odszkodowania lub całkowitym jej brakiem. Dlatego wśród naszych Klientów wprowadziliśmy zasadę, że szkodę zgłaszamy osobiście, niezwłocznie po otrzymaniu informacji.

Szkolenia z zakresu ubezpieczeń dostosowane do potrzeb Klienta:

 • specjalistyczne szkolenia przeznaczone dla związków branżowych, grup zawodowych, zarządów spółek i jednostek administracji publicznej
 • wystąpienia na konferencjach naukowych, branżowych
 • szkolenia informacyjne dotyczące nowych, dostępnych na rynku ubezpieczeniowym

Obsługiwane ubezpieczenia:

 • Ubezpieczenie mienia,
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego,
 • Ubezpieczenie maszyn od awarii,
 • Ubezpieczenie maszyn od szkód elektrycznych,
 • Ubezpieczenie mienia w transporcie,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej,
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej Zarządu
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej przewoźnika
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora
 • Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawodowej
 • Ubezpieczenie mienia w budowie i montażu,
 • Ubezpieczenia komunikacyjne,
 • Ubezpieczenia finansowe,
 • Ubezpieczenia zdrowotne,
 • Ubezpieczenia grupowe na życie.

Dokładamy wszelkich starań, by świadczone przez nas usługi zawsze były indywidualnie dostosowywane do potrzeb i zasobów finansowych naszych Klientów